Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Wypróbowane sposoby na czkawkę

Tem­atem prze­wod­nim jest czkawka, z racji, że moja cór­ka cza­sem łapie czkawkę i nie potrafi się jeszcze sama jej pozbyć, udało mi się przetestować na niej ( na sobie również ) kil­ka sposobów na niekon­trolowane skór­cze przepony zwane potocznie czkawką.

1. Zakryj usta i nos

Zakry­wanie nosa i ust  naszy­mi dłoń­mi i jed­noczesne odd­y­chanie przez kilka­naś­cie sekund.  Ulgę przyniesie nam stężony dwut­lenek węgla gro­madzą­cy się między dłoń­mi.

2. Zatkaj uszy

na około min­utę lub przy­ciśnij miękkie miejsce za płatka­mi uszny­mi u pod­stawy cza­sz­ki. Tym sposobem wysyłamy syg­nał “odpoczy­wamy” przez nerw który jest połąc­zony z przeponą

3. Wys­taw swój język ( kiedy nikt nie patrzy 😉 

Tu najlepiej jest namówić dziecko :). Ćwicze­nie jest wykony­wane przez aktorów i śpiewaków, aby sty­mu­lować struny głosowe. To powodu­je płyn­niejszy odd­ech i stłu­mie­nie skur­czy przepony. Co za tym idzie elim­i­nac­ja

4. Wyp­ij wodę 

Meto­da stara jak świat i również skutecz­na. Pije­my szy­bko szk­lankę wody bez odd­y­cha­nia. Skór­cze przełyku przesła­ni­a­ją to co dzieje się z przeponę i mamy 1:0 dla przełyku.

5. Odwróć uwagę

Wciśnij kciuk w środek dłoni, im moc­niej tym lep­iej. Ból odwraca uwagę układu ner­wowego od czkaw­ki i w ten sposób możesz się jej pozbyć. Tego sposobu nie próbowałem na córce, ale u mnie zadzi­ałało parę razy,  później trochę boli ręka więc częs­to tej metody nie uży­wam.

 

Survival — być przygotowanym na najgorsze

Survival_Guide

Poniżej może­cie znaleźć listę przed­miotów, które mogą się przy­dać w kryzysowej sytu­acji. taki paki­et najlepiej trzy­mać w miejs­cu do którego mamy najkrót­szą drogę i łatwy dostęp, tj.np wzbo­ga­camy apteczkę samo­chodową, miejsce gdzie prze­by­wamy najczęś­ciej lub w skra­jnych przy­pad­kach po pros­tu nosimy ze sobą. Paki­et zaw­iera kluc­zowe narzędzia potrzeb­ne do przetr­wa­nia i kom­po­nen­ty, które ciężko wykon­ać bez przy­go­towa­nia. Anglo­języ­czni określa­ją te paki­ety jako BOAT.

Tego typu paki­et przy­da się w każdych warunk­ach, jest prosty do wyko­rzys­ta­nia i zapewnienia włas­nej oso­bie ratunku z sytu­acji niebez­piecznej.

Poniżej lista:

 • kom­pas,
 • zapał­ki niemoknące
 • nóż ( fin­ka )
 • zestaw do zszy­wa­nia ( z agrafka­mi — kil­ka sztuk )
 • tablet­ki do oczyszcza­nia wody ( kil­ka sztuk )
 • żył­ka + haczyk
 • sre­br­na taś­ma
 • lina 5–10m
 • rol­ka mosiężnego dru­tu
 • lus­terko do syg­nal­i­zowa­nia położe­nia
 • dwie świece
 • krze­si­wo
 • cztery ban­daże
 • szkło pow­ięk­sza­jące
 • piła łańcu­chowa ręcz­na
 • tor­ba na wodę
 • ołówek

Pewnie coś jeszcze by się znalazło, ale posi­ada­jąc ww. zwięk­sza­cie swo­je szanse w przy­pad­ku wys­tąpi­enia sytu­acji nieprzewidzianej. Zapewne wrócę jeszcze do tego tem­atu, gdyż jest to tem­at — rze­ka. Warto jest też uświadomić ludzi, że powin­niśmy posi­adać tego typu narzędzia pod ręką — warunek, trze­ba jeszcze wiedzieć jak się tym posługi­wać.