Przeniesienie danych z Windows do Mac OS – kontakty cz.II

W tej częś­ci omówimy prze­niesie­nie kon­tak­tów do książ­ki adresowej na MacOS. Eksport z książ­ki adresowej pole­ga na sko­pi­owa­niu danych z folderu kon­tak­tów ( Win­dows ) zna­j­du­ją­cych się w kat­a­logu domowym użytkown­i­ka.

kontakty

Kopi­u­je­my fold­er z kon­tak­ta­mi i przenosimy na pen­drive i podłącza­my do maca, a jeśli chce­my sko­pi­ować wszys­tkie kon­tak­ty na raz, uruchami­amy wier­sz pole­ceń z poziomu Win­dows —  Start > uru­chom > cmd.exe ( lub MacOS — Find­er > Idź > Narzędzia > Ter­mi­nal

  • wchodz­imy do folderu z kon­tak­ta­mi
  • wykonu­je­my polece­nie z poziomu wier­sza pole­ceń:
    1. Win­dows:  copy *.vcf allcontacts.vcf
    2. MacOS: cat *.vcf > allcontacts.vcf
  • po wyko­na­niu przesyłamy na docelowy kom­put­er z sys­te­mem mac i uruchami­amy aplikację kon­tak­ty (książkę adresową)
  • Kon­tak­ty > import > wybór kon­tak­tów
import kon­tak­tów
  • zatwierdze­nie i elim­i­nac­ja ewen­tu­al­nych dup­likatów
przeniesienie kontaktów
import wiz­ytówek

Ter­az może­my cieszyć się kon­tak­ta­mi w książce adresowej MacOS

Comments

com­ments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.