Wszystkie wpisy, których autorem jest hrbmx

Przeniesienie danych z Windows do Mac OS — poczta, kalendarze, notatki, zadania, pliki. cz.I

Pewnego dnia otrzy­małem propozy­cję wyko­na­nia migracji z sys­te­mu Win­dows do Mac OS na Mac­booku Pro. Jako, że jestem posi­adaczem maków­ki (mini), przys­tałem z ochotą na tę propozy­cję z chę­cią pogłę­bi­enia umiejęt­noś­ci z zakre­su sys­temów Apple.

We wpisie zna­jdziecie moje spostrzeże­nia z takiej migracji.

Kopiowanie plików Windows — Mac

Kopi­owanie wszys­t­kich potrzeb­nych plików najlepiej wykon­ać za pomocą pen­drive / dysku twardego, koniecznie sfor­ma­towanego na NTFS — obsłu­ga więk­szych plików, by nie stanąć przed prob­le­mem obsłu­gi plików tylko do 2GB i sko­pi­owa­nia potrzeb­nych plików z kom­put­era z sys­te­mem Win­dows. Zaoszczędzi to cza­su kon­fi­u­gracji połączenia się kom­put­erów, czy cza­su potrzeb­ne­go do prze­gra­nia plików poprzez sieć ( prze­ważnie jest to wifi ), w moim przy­pad­ku kopi­owanie 33 GB trwa­lo jakies 20 — 30 min­ut vs 4h kopi­owa­nia przez sieć WiFi

Po sko­pi­owa­niu podłącza­my dysk do maków­ki i kopi­u­je­my dane do konkret­nego folderu.

Konwersja poczty ( pliku pst z Windows do Outlooka 2013/2016 )

Z poziomu klien­ta pocz­towego ( Narzędzia -> Impor­tuj) wskazu­je­my konkretne pli­ki i wykonu­je­my migrację pocz­ty do for­matu obsługi­wanego przez Mac OS.

mac outlook conversion

Pro­ces kon­wer­sji wiado­moś­ci  trwa w zależnoś­ci od rozmi­aru pliku od kilku do kilku­nas­tu min­ut ( 20GB plik pst jest bliższy tej drugiej wartoś­ci ).

Migracja kalendarza Outlook do ICAL

Zna­jomy zaży­czył sobie kalen­darz iCal­en­dar zami­ast Out­lookowego. Nic trud­nego, prze­niesie­nie kalen­darza do for­matu iCal wykonu­je­my w następu­ją­cy sposób:

Uruchami­amy Out­look, prze­chodz­imy do kalen­darza, wybier­amy Plik oraz Zapisz kalen­darz ( jak na obrazku )

Do wyboru jest tylko for­mat ics, należy pamię­tać o tym, aby wyek­sportować wszys­tkie wydarzenia (Cały kalen­darz —  o ile nas to intere­su­je ) oraz wszys­tkie szczegóły i załączni­ki.

Koniec części pierwszej…

[Lifehaking] Planowanie urlopu na 2017 rok

Zaplanuj dobrze swo­je dni wolne. Poniżej zna­j­du­je się kalen­darz świąt, które po odpowied­nim tuningu dni­a­mi urlopu pomogą uzyskać nam trochę więcej wol­nego cza­su do spędzenia z ukochaną/ukochanym, dzieć­mi, kota­mi, psa­mi, mrówka­mi, rybka­mi, itd.

kalendarz dni wolnych

Zaczynamy!

1 sty­cz­nia  (niedziela)
Nowy Rok nie ma sza­leńst­wa!
6 sty­cz­nia  (piątek)
Trzech Króli chy­ba, że weźmiemy 4 dni, wtedy tak ( 2–5 sty­cz­nia) =8 dni
16–17 kwiet­nia  (niedziela poniedzi­ałek)
Wielka­noc  znów 4 dni 18–21 kwiet­nia,  9 dni wol­nego 🙂
1 maja  (poniedzi­ałek)
Świę­to Pra­cy  3 dni urlopu ( 2,4,5 maja) i mamy 9 dni wol­nego
3 maja  (Śro­da)
Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja
15 czer­w­ca  (czwartek)
Boże Ciało  1 dzień urlopu (16 czer­w­ca ) 4 dni wol­nego lub 4 dni urlopu(12,13,14,16) i 9 dni wol­nego
15 sierp­nia  (wtorek)
Świę­to Wojs­ka Pol­skiego, Wniebowz­ię­cie Najświęt­szej Maryi Pan­ny  4 dni urlopu ( 14,16,17,18) i 9 dni wol­nego
1 listopa­da  (Śro­da)
Wszys­t­kich Świę­tych  4 dni urlopu,  (30–31.X,2–3-XI ) i 9 dni wol­nego
11 listopa­da  (sob­o­ta)
Świę­to Niepodległoś­ci
25–26 grud­nia  (poniedzi­ałek wtorek)
Boże Nar­o­dze­nie (pier­wszy dzień)  3 dni wol­nego (27,28,29) i 10 dni wol­nych od pra­cy

Tym sposobem biorąc 26 dni urlopu do dys­pozy­cji mamy 63 dni wol­nych. Wychodzi cały urlop, biorąc pod uwagę 26 dni urlopu/rok). Pozosta­je jeszcze waż­na kwes­t­ia czy przełożony nie będzie miał co do tego planu zas­trzeżeń. Inne kon­fig­u­rac­je oczy­wiś­cie mile widziane.

ukryte pliki — jak zobaczyć — Mac OS

Jak zobaczyć ukryte pliki za pomocą terminala?

Kiedy chce­my mieć pełny wgląd do naszych plików w sys­temie Mac OS X może­my wyko­rzys­tać aplikację ter­mi­nala. To pro­gram, którego uży­wa­ją admin­is­tra­torzy, aby zajrzeć niczym mechanik samo­chodowy pod maskę sys­te­mu.

Aby urchomić ter­mi­nal wybier­amy w Find­erze ( Idź -> narzędzia -> wybier­amy aplikację Ter­mi­nal )

mac OS
uruchami­an­ie ter­mi­nala

Po uru­chomie­niu się ter­mi­nala wklej poniższe komendy i zatwierdź klaw­iszem Return

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files YES

 kil­lall Find­er

Okno Find­era powin­no zniknąć i pojaw­ić się spowrotem. Kiedy pojawi się będzie wyświ­et­lał ukryte pli­ki. Pier­wsza komen­da zmienia ustaw­ie­nie Find­era odpowiedzialne za pokazy­wanie plików, dru­ga zamy­ka pro­ces Find­era.

Jak przywrócić ustawienia: ukryć ukryte pliki za pomocą terminala.

Powrót do ustaw­ień to drob­nos­t­ka, uży­wamy tych samych komend, przy czym w pier­wszej komendy pisze­my ‘NO’:

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files NO

kil­lall Find­er

Odkryte pli­ki znikną znowu.