Archiwa kategorii: IT-related

ukryte pliki — jak zobaczyć — Mac OS

Jak zobaczyć ukryte pliki za pomocą terminala?

Kiedy chce­my mieć pełny wgląd do naszych plików w sys­temie Mac OS X może­my wyko­rzys­tać aplikację ter­mi­nala. To pro­gram, którego uży­wa­ją admin­is­tra­torzy, aby zajrzeć niczym mechanik samo­chodowy pod maskę sys­te­mu.

Aby urchomić ter­mi­nal wybier­amy w Find­erze ( Idź -> narzędzia -> wybier­amy aplikację Ter­mi­nal )

mac OS
uruchami­an­ie ter­mi­nala

Po uru­chomie­niu się ter­mi­nala wklej poniższe komendy i zatwierdź klaw­iszem Return

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files YES

 kil­lall Find­er

Okno Find­era powin­no zniknąć i pojaw­ić się spowrotem. Kiedy pojawi się będzie wyświ­et­lał ukryte pli­ki. Pier­wsza komen­da zmienia ustaw­ie­nie Find­era odpowiedzialne za pokazy­wanie plików, dru­ga zamy­ka pro­ces Find­era.

Jak przywrócić ustawienia: ukryć ukryte pliki za pomocą terminala.

Powrót do ustaw­ień to drob­nos­t­ka, uży­wamy tych samych komend, przy czym w pier­wszej komendy pisze­my ‘NO’:

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files NO

kil­lall Find­er

Odkryte pli­ki znikną znowu.

Raspberry Pi w służbie cyfrowego Kowalskiego

 

Co to jest Raspberry Pi

Jest to kom­put­er, wielkoś­cią nieco przekracza­ją­cy wymi­ary kar­ty kredy­towej ( patrz zdję­cie )

Raspberry Pi 2B
Rasp­ber­ry Pi 2 B

Para­me­try wer­sji drugiej , o której będę tutaj będę pisał:

 • czterordzeniowy pro­ce­sor ARM Cor­tex-A7 tak­towany częs­totli­woś­cią 900Mhz
 • 1GB pamię­ci oper­a­cyjnej
 • 4 porty USB
 • 40 pinów GPIO
 • port HDMI
 • Kartę sieciową
 • 3.5mm wyjś­cie słuchawkowe
 • Inter­fe­js do podłączenia kamery (CSI)
 • Inter­fe­js do podłączenia wyświ­et­lacza (DSI)
 • gni­az­do na kartę Micro SD
 • rdzeń do obsłu­gi grafi­ki 0 Video­Core IV ( podob­ny do tych z tele­fonów komórkowych ( Nokia 808, mod­ele Sam­sun­ga serii Galaxy )

Warto nim zain­tere­sować jed­nos­t­ki eduku­jące młodych adep­tów sztu­ki pro­gramowa­nia z uwa­gi na duże walo­ry eduka­cyjne oraz niską cenę.

Ja od około roku rozpocząłem wyko­rzysty­wanie plat­formy Rasp­ber­ry Pi ( rpi ) do różnych celów, na początku było to wyko­rzys­tanie kom­put­er­ka na cele domowego cen­trum mul­ti­me­di­al­nego, następ­nie stacji mon­i­toringu domowego, aż w końcu jako ser­w­era VPN w celu zdal­nego dostępu do danych zna­j­du­ją­cych się w mojej domowej sieci ( pry­wat­na chmur­ka ).

Możli­woś­ci rpi ma spore – ogranicza­my się jedynie wyobraźnią, no i mocą obliczeniową. Moż­na go stosować w celu automatyza­cji pewnych czyn­noś­ci, zbu­dowa­niu przenośnych kon­soli do gier, czy innych ciekawych pro­jek­tów DIY. Przykłady moż­na znaleźć na life­hack­erze, czy rodz­imym ser­wisie majsterkowo.pl .

Centrum multimedialne

Wyko­nanie cen­trum mul­ti­me­di­al­nego z raps­ber­ry Pi jest prostą czyn­noś­cią wystar­czy wybrać jedynie dys­try­bucję, która jest pros­ta w obsłudze, pobrać obraz, prze­nieść go na kartę pamię­ci i uru­chomić rpi z kartą na pokładzie.

Dys­try­buc­ja, której uży­wam na cele odt­warza­nia mul­ti­mediów to Open­ELEC

Wkrótce przy­go­tu­ję małą prezen­tację wideo w jaki sposób to wykon­ać.

Monitoring domowy

Jak wcześniej napisałem rpi dys­ponu­je inter­fe­jsem do podłączenia kamery. Kamer do rpi jest kil­ka, do wyboru w zależnoś­ci od potrzeb:

 • cam­era HD — najprost­sza kamer­ka HD mogą­ca nagry­wać filmy jak i wykony­wać zdję­cia, pole widzenia 72.4 °
 • cam­era HD noIR — kam­era nie posi­ada­ją­ca fil­tracji światła pod­cz­er­wonego — znakomi­cie nada­je się do mon­i­toringu ciem­nych pomieszczeń, pozostałe para­me­try podob­nie jak w przy­pad­ku mod­elu wyżej
 • cam­era HD B — z więk­szym niż poprzed­ni­cy polem widzenia (75,7°) oraz zmi­en­ną ogniskową
 • cam­era HD night vision E — ma wbu­dowane mod­uły IR umożli­wia­jące nagry­wanie w nocy — ma pole widzenia takie jak Cam­era HD
 • cam­era HD F — jas­ny 1.8 obiek­tyw ze zmi­en­ną ogniskową, więk­sze pole widzenia plus mod­uły IR
 •  cam­era HD F — sze­ro­ki kąt widzenia 160°
 • cam­era HD G —  z sze­rokokąt­nym obiek­ty­wem daje nam widoczność 160°

Wybór mamy więc pozosta­je kon­fig­u­rac­ja mon­i­toringu. O tym więcej w przyszłej instrukcji wideo.

Zabijasz baterię swojego Iphone’a — 6 grzechów głównych

szanuj baterię swojego iphone'a

Na tem­at baterii w tele­fonach powiedziano już chy­ba wszys­tko, ale aby uporząd­kować infor­ma­cję. PRzed­staw­iam ją tutaj w paru punk­tach. Sprawdź­cie czy wykonu­je­cie cho­ci­aż jesz bater­ię do 100%dną czyn­ność z poniższej listy i popraw­cie się. 😉

1 . Ładu­jesz bater­ię do peł­na — 100%

Jeśli zaczy­nasz się pocić i szukać gni­azd­ka elek­trycznego, kiedy bate­ria zbliża się nieuchron­nie do 80%, zre­lak­suj się. Utrzymy­wanie pełnego zasi­la­nia nie jest najlep­szym wyjś­ciem jeśli chodzi o efek­ty­wne zuży­wanie się baterii. Sug­erowane przez ekspertów jest utrzymy­wanie stanu baterii od 30 do 80 pro­cent. To jest najbardziej efek­ty­wne. Nie doład­owywuj jej przez noc, a zami­ast tego ładuj krócej i częś­ciej przez cały dzień.

2. Pozwalasz na całkowite wycz­er­panie baterii

Baterie litowo — jonowe zmniejsza­ją swo­ją pojem­ność, kiedy spad­ną do kry­ty­cznego poziomu, więc pole­cam unikanie komu­nikatów “low bat­tery”. Każde pełne rozład­owanie obniża pojem­ność baterii. Apple i inni eksper­ci sugeru­ją wyko­nanie tego manewru raz do dwch razy na miesiąc w celu skali­browa­nia baterii.

3. Uży­wasz swo­jej bezprze­wodowe ład­owar­ki zbyt częs­to

Korzys­tanie z dodatkowego bat­tery pac­ka w chwilach gdy jesteś poza domem jest zbaw­i­enne kiedy uży­cie tele­fonu ejst zbaw­i­enne, ale zarówno bate­ria jak i obu­dowa bat­tery pac­ka wyt­warza ciepło pod­czas ład­owa­nia. To z kolei może w dłuższym ter­minie uszkodz­ić urządze­nie. Unikanie nagrze­wa­nia urządzenia wykonu­je­my poprzez źródło zasi­la­nia połąc­zone kablem z tele­fonem. ( niebezpośred­nio )

4. Ładu­jesz tele­fon w obu­dowie

Jeśli two­je­mu tele­fonowi jest za ciepło kiedy jest podłąc­zony do ład­owa­nia oznacza to, że ciepło pro­dukowane pod­czas ład­owa­nia baterii jest uwięzione. Duża proś­ba — zde­jmij do ład­owa­nia.

 

5. Prze­chowu­jesz swój zapa­sowy tele­fon bez ład­owa­nia

Jeśli trzy­masz w szu­fladzie stary tele­fon jako zapa­sowy i kiedy w momen­cie gdy spuś­cisz przy­pad­kowo w kibelku swo­jego Iphone 6s, upewnij się że prze­chowasz go z chłod­nym miejs­cu i naład­owaną do min­i­mum 50 % bater­ią. Wg. Apple jeśli uży­jesz baterii kom­plet­nie wycz­er­panej wpa­da ona w tzw “stan głębok­iego rozład­owa­nia” który spowodu­je zmniejsze­nie się pojem­noś­ci baterii. I vice ver­sa — jeśli prze­chowu­jesz tele­fon w pełni naład­owany przez jak­iś okres — będzie on tracił stop­niowo swo­ją pojem­ność.

 

6. Użwasz niedopa­sowanej ład­owar­ki

Ład­owar­ka dołąc­zona do sprzę­tu mar­ki Apple jest zapro­jek­towana by odciąć zasi­lanie, kiedy bate­ria naładu­je się do 100%, ale te ład­owar­ki, które są wyko­nane przez firmy trze­cie mogą spowodować wypad­ki. Słowem nie jest to zdrowe dla baterii jak i dla zdrowia ( hasło wybucha­jące ład­owar­ki )