Archiwa kategorii: radytaty

Instagram — Jak pozbyć się tych parszywych powiadomień

Jeśli bywasz na Insta­gramie, praw­dopodob­nie otrzy­mu­jesz sporo powiadomień od swoich przy­jaciół ( z FB ), że właśnie udało im się zal­o­gować do insta­gra­ma, tudzież o nagry­wa­ją­cych video, czy o osobach, które po raz pier­wszy wstaw­iły zdję­cie, itd.

Jak się pozbyć powiadomień — the one and only way

Insta­gram podtrzy­mu­je i dokarmia twój nowy syn­drom FOMO ( Fear Of Miss­ing Out — niepokój, że coś nam umknie w naszym inter­ne­towym społecznoś­ciowym kur­widołku ). To ich przy­wilej, ale należy wspom­nieć o waszych możli­woś­ci­ach wal­ki z tym upierdli­wym badziewiem. Macie sposób jak się tego pozbyć ( powin­no być intu­icyjnie ).

Udaj się do strony swo­jego pro­filu, pstryknij koło zębate u góry, po prawej stron­ie, prze­scrol­luj do ustaw­ień powiadomień push

Ustaw­ienia powiadomień push — Insta­gram

Wejdź i wybierz odpowied­nie ustaw­ienia wg. potrzeb. Ja wyłączyłem te na załąc­zonym niżej zrzu­cie ekranu, inne — jak się żywnie podo­ba, jest tam sporo do zro­bi­enia.

ustaw­ienia powiadomień — Insta­gram

Niech twój nowy rok będzie szczęśli­wszy i zdrowszy kiedy spuś­cisz w kiblu powiadomienia które masz gdzieś… głęboko.*

*życzenia noworoczne szczere, a nie­niejszy post należy trak­tować nieco z przym­ruże­niem oka, cho­ci­aż syn­drom FOMO czuwa, nie chce­cie wyglą­dać jak zom­bie podłąc­zone do tele­fonu jak tele­fon do power­banku.

[Lifehaking] Planowanie urlopu na 2017 rok

Zaplanuj dobrze swo­je dni wolne. Poniżej zna­j­du­je się kalen­darz świąt, które po odpowied­nim tuningu dni­a­mi urlopu pomogą uzyskać nam trochę więcej wol­nego cza­su do spędzenia z ukochaną/ukochanym, dzieć­mi, kota­mi, psa­mi, mrówka­mi, rybka­mi, itd.

kalendarz dni wolnych

Zaczynamy!

1 sty­cz­nia  (niedziela)
Nowy Rok nie ma sza­leńst­wa!
6 sty­cz­nia  (piątek)
Trzech Króli chy­ba, że weźmiemy 4 dni, wtedy tak ( 2–5 sty­cz­nia) =8 dni
16–17 kwiet­nia  (niedziela poniedzi­ałek)
Wielka­noc  znów 4 dni 18–21 kwiet­nia,  9 dni wol­nego 🙂
1 maja  (poniedzi­ałek)
Świę­to Pra­cy  3 dni urlopu ( 2,4,5 maja) i mamy 9 dni wol­nego
3 maja  (Śro­da)
Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja
15 czer­w­ca  (czwartek)
Boże Ciało  1 dzień urlopu (16 czer­w­ca ) 4 dni wol­nego lub 4 dni urlopu(12,13,14,16) i 9 dni wol­nego
15 sierp­nia  (wtorek)
Świę­to Wojs­ka Pol­skiego, Wniebowz­ię­cie Najświęt­szej Maryi Pan­ny  4 dni urlopu ( 14,16,17,18) i 9 dni wol­nego
1 listopa­da  (Śro­da)
Wszys­t­kich Świę­tych  4 dni urlopu,  (30–31.X,2–3-XI ) i 9 dni wol­nego
11 listopa­da  (sob­o­ta)
Świę­to Niepodległoś­ci
25–26 grud­nia  (poniedzi­ałek wtorek)
Boże Nar­o­dze­nie (pier­wszy dzień)  3 dni wol­nego (27,28,29) i 10 dni wol­nych od pra­cy

Tym sposobem biorąc 26 dni urlopu do dys­pozy­cji mamy 63 dni wol­nych. Wychodzi cały urlop, biorąc pod uwagę 26 dni urlopu/rok). Pozosta­je jeszcze waż­na kwes­t­ia czy przełożony nie będzie miał co do tego planu zas­trzeżeń. Inne kon­fig­u­rac­je oczy­wiś­cie mile widziane.

Zabijasz baterię swojego Iphone’a — 6 grzechów głównych

szanuj baterię swojego iphone'a

Na tem­at baterii w tele­fonach powiedziano już chy­ba wszys­tko, ale aby uporząd­kować infor­ma­cję. PRzed­staw­iam ją tutaj w paru punk­tach. Sprawdź­cie czy wykonu­je­cie cho­ci­aż jesz bater­ię do 100%dną czyn­ność z poniższej listy i popraw­cie się. 😉

1 . Ładu­jesz bater­ię do peł­na — 100%

Jeśli zaczy­nasz się pocić i szukać gni­azd­ka elek­trycznego, kiedy bate­ria zbliża się nieuchron­nie do 80%, zre­lak­suj się. Utrzymy­wanie pełnego zasi­la­nia nie jest najlep­szym wyjś­ciem jeśli chodzi o efek­ty­wne zuży­wanie się baterii. Sug­erowane przez ekspertów jest utrzymy­wanie stanu baterii od 30 do 80 pro­cent. To jest najbardziej efek­ty­wne. Nie doład­owywuj jej przez noc, a zami­ast tego ładuj krócej i częś­ciej przez cały dzień.

2. Pozwalasz na całkowite wycz­er­panie baterii

Baterie litowo — jonowe zmniejsza­ją swo­ją pojem­ność, kiedy spad­ną do kry­ty­cznego poziomu, więc pole­cam unikanie komu­nikatów “low bat­tery”. Każde pełne rozład­owanie obniża pojem­ność baterii. Apple i inni eksper­ci sugeru­ją wyko­nanie tego manewru raz do dwch razy na miesiąc w celu skali­browa­nia baterii.

3. Uży­wasz swo­jej bezprze­wodowe ład­owar­ki zbyt częs­to

Korzys­tanie z dodatkowego bat­tery pac­ka w chwilach gdy jesteś poza domem jest zbaw­i­enne kiedy uży­cie tele­fonu ejst zbaw­i­enne, ale zarówno bate­ria jak i obu­dowa bat­tery pac­ka wyt­warza ciepło pod­czas ład­owa­nia. To z kolei może w dłuższym ter­minie uszkodz­ić urządze­nie. Unikanie nagrze­wa­nia urządzenia wykonu­je­my poprzez źródło zasi­la­nia połąc­zone kablem z tele­fonem. ( niebezpośred­nio )

4. Ładu­jesz tele­fon w obu­dowie

Jeśli two­je­mu tele­fonowi jest za ciepło kiedy jest podłąc­zony do ład­owa­nia oznacza to, że ciepło pro­dukowane pod­czas ład­owa­nia baterii jest uwięzione. Duża proś­ba — zde­jmij do ład­owa­nia.

 

5. Prze­chowu­jesz swój zapa­sowy tele­fon bez ład­owa­nia

Jeśli trzy­masz w szu­fladzie stary tele­fon jako zapa­sowy i kiedy w momen­cie gdy spuś­cisz przy­pad­kowo w kibelku swo­jego Iphone 6s, upewnij się że prze­chowasz go z chłod­nym miejs­cu i naład­owaną do min­i­mum 50 % bater­ią. Wg. Apple jeśli uży­jesz baterii kom­plet­nie wycz­er­panej wpa­da ona w tzw “stan głębok­iego rozład­owa­nia” który spowodu­je zmniejsze­nie się pojem­noś­ci baterii. I vice ver­sa — jeśli prze­chowu­jesz tele­fon w pełni naład­owany przez jak­iś okres — będzie on tracił stop­niowo swo­ją pojem­ność.

 

6. Użwasz niedopa­sowanej ład­owar­ki

Ład­owar­ka dołąc­zona do sprzę­tu mar­ki Apple jest zapro­jek­towana by odciąć zasi­lanie, kiedy bate­ria naładu­je się do 100%, ale te ład­owar­ki, które są wyko­nane przez firmy trze­cie mogą spowodować wypad­ki. Słowem nie jest to zdrowe dla baterii jak i dla zdrowia ( hasło wybucha­jące ład­owar­ki )