Archiwa tagu: bateria

Zabijasz baterię swojego Iphone’a — 6 grzechów głównych

szanuj baterię swojego iphone'a

Na tem­at baterii w tele­fonach powiedziano już chy­ba wszys­tko, ale aby uporząd­kować infor­ma­cję. PRzed­staw­iam ją tutaj w paru punk­tach. Sprawdź­cie czy wykonu­je­cie cho­ci­aż jesz bater­ię do 100%dną czyn­ność z poniższej listy i popraw­cie się. 😉

1 . Ładu­jesz bater­ię do peł­na — 100%

Jeśli zaczy­nasz się pocić i szukać gni­azd­ka elek­trycznego, kiedy bate­ria zbliża się nieuchron­nie do 80%, zre­lak­suj się. Utrzymy­wanie pełnego zasi­la­nia nie jest najlep­szym wyjś­ciem jeśli chodzi o efek­ty­wne zuży­wanie się baterii. Sug­erowane przez ekspertów jest utrzymy­wanie stanu baterii od 30 do 80 pro­cent. To jest najbardziej efek­ty­wne. Nie doład­owywuj jej przez noc, a zami­ast tego ładuj krócej i częś­ciej przez cały dzień.

2. Pozwalasz na całkowite wycz­er­panie baterii

Baterie litowo — jonowe zmniejsza­ją swo­ją pojem­ność, kiedy spad­ną do kry­ty­cznego poziomu, więc pole­cam unikanie komu­nikatów “low bat­tery”. Każde pełne rozład­owanie obniża pojem­ność baterii. Apple i inni eksper­ci sugeru­ją wyko­nanie tego manewru raz do dwch razy na miesiąc w celu skali­browa­nia baterii.

3. Uży­wasz swo­jej bezprze­wodowe ład­owar­ki zbyt częs­to

Korzys­tanie z dodatkowego bat­tery pac­ka w chwilach gdy jesteś poza domem jest zbaw­i­enne kiedy uży­cie tele­fonu ejst zbaw­i­enne, ale zarówno bate­ria jak i obu­dowa bat­tery pac­ka wyt­warza ciepło pod­czas ład­owa­nia. To z kolei może w dłuższym ter­minie uszkodz­ić urządze­nie. Unikanie nagrze­wa­nia urządzenia wykonu­je­my poprzez źródło zasi­la­nia połąc­zone kablem z tele­fonem. ( niebezpośred­nio )

4. Ładu­jesz tele­fon w obu­dowie

Jeśli two­je­mu tele­fonowi jest za ciepło kiedy jest podłąc­zony do ład­owa­nia oznacza to, że ciepło pro­dukowane pod­czas ład­owa­nia baterii jest uwięzione. Duża proś­ba — zde­jmij do ład­owa­nia.

 

5. Prze­chowu­jesz swój zapa­sowy tele­fon bez ład­owa­nia

Jeśli trzy­masz w szu­fladzie stary tele­fon jako zapa­sowy i kiedy w momen­cie gdy spuś­cisz przy­pad­kowo w kibelku swo­jego Iphone 6s, upewnij się że prze­chowasz go z chłod­nym miejs­cu i naład­owaną do min­i­mum 50 % bater­ią. Wg. Apple jeśli uży­jesz baterii kom­plet­nie wycz­er­panej wpa­da ona w tzw “stan głębok­iego rozład­owa­nia” który spowodu­je zmniejsze­nie się pojem­noś­ci baterii. I vice ver­sa — jeśli prze­chowu­jesz tele­fon w pełni naład­owany przez jak­iś okres — będzie on tracił stop­niowo swo­ją pojem­ność.

 

6. Użwasz niedopa­sowanej ład­owar­ki

Ład­owar­ka dołąc­zona do sprzę­tu mar­ki Apple jest zapro­jek­towana by odciąć zasi­lanie, kiedy bate­ria naładu­je się do 100%, ale te ład­owar­ki, które są wyko­nane przez firmy trze­cie mogą spowodować wypad­ki. Słowem nie jest to zdrowe dla baterii jak i dla zdrowia ( hasło wybucha­jące ład­owar­ki )