Archiwa tagu: #iphone

Zabijasz baterię swojego Iphone’a — 6 grzechów głównych

szanuj baterię swojego iphone'a

Na tem­at baterii w tele­fonach powiedziano już chy­ba wszys­tko, ale aby uporząd­kować infor­ma­cję. PRzed­staw­iam ją tutaj w paru punk­tach. Sprawdź­cie czy wykonu­je­cie cho­ci­aż jesz bater­ię do 100%dną czyn­ność z poniższej listy i popraw­cie się. 😉

1 . Ładu­jesz bater­ię do peł­na — 100%

Jeśli zaczy­nasz się pocić i szukać gni­azd­ka elek­trycznego, kiedy bate­ria zbliża się nieuchron­nie do 80%, zre­lak­suj się. Utrzymy­wanie pełnego zasi­la­nia nie jest najlep­szym wyjś­ciem jeśli chodzi o efek­ty­wne zuży­wanie się baterii. Sug­erowane przez ekspertów jest utrzymy­wanie stanu baterii od 30 do 80 pro­cent. To jest najbardziej efek­ty­wne. Nie doład­owywuj jej przez noc, a zami­ast tego ładuj krócej i częś­ciej przez cały dzień.

2. Pozwalasz na całkowite wycz­er­panie baterii

Baterie litowo — jonowe zmniejsza­ją swo­ją pojem­ność, kiedy spad­ną do kry­ty­cznego poziomu, więc pole­cam unikanie komu­nikatów “low bat­tery”. Każde pełne rozład­owanie obniża pojem­ność baterii. Apple i inni eksper­ci sugeru­ją wyko­nanie tego manewru raz do dwch razy na miesiąc w celu skali­browa­nia baterii.

3. Uży­wasz swo­jej bezprze­wodowe ład­owar­ki zbyt częs­to

Korzys­tanie z dodatkowego bat­tery pac­ka w chwilach gdy jesteś poza domem jest zbaw­i­enne kiedy uży­cie tele­fonu ejst zbaw­i­enne, ale zarówno bate­ria jak i obu­dowa bat­tery pac­ka wyt­warza ciepło pod­czas ład­owa­nia. To z kolei może w dłuższym ter­minie uszkodz­ić urządze­nie. Unikanie nagrze­wa­nia urządzenia wykonu­je­my poprzez źródło zasi­la­nia połąc­zone kablem z tele­fonem. ( niebezpośred­nio )

4. Ładu­jesz tele­fon w obu­dowie

Jeśli two­je­mu tele­fonowi jest za ciepło kiedy jest podłąc­zony do ład­owa­nia oznacza to, że ciepło pro­dukowane pod­czas ład­owa­nia baterii jest uwięzione. Duża proś­ba — zde­jmij do ład­owa­nia.

 

5. Prze­chowu­jesz swój zapa­sowy tele­fon bez ład­owa­nia

Jeśli trzy­masz w szu­fladzie stary tele­fon jako zapa­sowy i kiedy w momen­cie gdy spuś­cisz przy­pad­kowo w kibelku swo­jego Iphone 6s, upewnij się że prze­chowasz go z chłod­nym miejs­cu i naład­owaną do min­i­mum 50 % bater­ią. Wg. Apple jeśli uży­jesz baterii kom­plet­nie wycz­er­panej wpa­da ona w tzw “stan głębok­iego rozład­owa­nia” który spowodu­je zmniejsze­nie się pojem­noś­ci baterii. I vice ver­sa — jeśli prze­chowu­jesz tele­fon w pełni naład­owany przez jak­iś okres — będzie on tracił stop­niowo swo­ją pojem­ność.

 

6. Użwasz niedopa­sowanej ład­owar­ki

Ład­owar­ka dołąc­zona do sprzę­tu mar­ki Apple jest zapro­jek­towana by odciąć zasi­lanie, kiedy bate­ria naładu­je się do 100%, ale te ład­owar­ki, które są wyko­nane przez firmy trze­cie mogą spowodować wypad­ki. Słowem nie jest to zdrowe dla baterii jak i dla zdrowia ( hasło wybucha­jące ład­owar­ki )

Raspberry Pi -DIY streaming muzyki z Iphone do audio przez WiFi

Rasp­ber­ry Pi to mały kom­put­er wielkoś­ci pudeł­ka zapałek sztor­mowych. Jak tylko dowiedzi­ałem się o jego ist­nie­niu , zaprag­nąłem go mieć, na początku zupełnie nie wiedzi­ałem po co, a jed­nak w głowie kłębiło się trochę ciekawych pomysłów. Pier­wszym (i oczy­wistym ) pomysłem na wyko­rzys­tanie Rasp­ber­ry Pi było oczy­wiś­cie uży­cie go jako odt­warza­cza mul­ti­me­di­al­nego. Jed­nak ten pomysł to tylko początek przy­gody z RPI. Kole­jny jaki przyszedł mi do głowy to wyko­rzys­tanie go jako remote music play­er.

Ele­men­ty, które będą potrzeb­ne:

  • RPI z zain­stalowanym Raspi­anem
  • kabel audio ( jack — jack )
  • samodziel­ny głośnik np ( cre­ative D200 ), wzmac­ni­acz z podłąc­zony­mi głośnika­mi
  • kar­ta dźwiękowa USB ( opcjon­al­nie ) — jeśli chce­my uniknąć zakłóceń, które generu­je wbu­dowana kar­ta dźwiękowa RPI

Więc jeśli masz to co powyżej wymienione i nie obaw­iasz się dłubać w ter­mi­nalu ( poprowadzę cię nie ma obaw ) to zapraszam do wdroże­nia tego rozwiąza­nia. Będziemy kon­fig­urować shair­port — usługę,  którą dzię­ki otwartej społecznoś­ci może­my wyko­rzysty­wać oraz skon­fig­u­ru­je­my drugą kartę dźwiękową tak, aby była ona domyśl­na.

1. Aktualizacja Raspiana

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Instalacja potrzebnych pakietów do konfiguracji shairport

( wkle­jamy całość w okno ter­mi­nala )
sudo apt-get install git libao-dev lib­ssl-dev libcrypt-openssl-rsa-perl libio-sock­et-inet6-perl lib­www-perl avahi-utils lib­mod­ule-build-perl libasound2-dev libpulse-dev

3. Instalacja Perl Net-SDP

git clone https://github.com/njh/perl-net-sdp.git perl-net-sdp
cd perl-net-sdp
perl-net-sdp $ perl Build.PL
perl-net-sdp $ sudo ./Build
perl-net-sdp $ sudo ./Build test
perl-net-sdp $ sudo ./Build install
perl-net-sdp $ cd ..

4. Kompilacja i instalacja pakietu Shairport

git clone https://github.com/abrasive/shairport.git
 cd shair­port
 ./configure
Con­fig­ur­ing Shair­port
OpenSSL found
libao found
PulseAu­dio found
ALSA found
Avahi client found
getopt.h found
CFLAGS: -D_REENTRANT -I/usr/include/alsa -D_REENTRANT
LDFLAGS: -lm -lpthread -lssl -lcryp­to -lao -lpulse-sim­ple -lpulse -lasound -lavahi-com­mon -lavahi-client
Con­fig­ure suc­cess­ful. You may now build with ‘make’
 $ make
 $ sudo make install
 $ sudo cp scripts/debian/init.d/shairport /etc/init.d/shairport
 $ cd /etc/init.d
 $ sudo chmod a+x shair­port
 $ sudo update-rc.d shair­port defaults
 $ sudo user­add -g audio shair­port # add shair­port user, then add user to audio group

nazy­wamy swo­ją mal­inę

sudo nano shair­port

szuka­mi AP_NAME i wpisu­je­my nazwę wedle uzna­nia np.:
AP_NAME=MalinaHiFi

5. Uruchomienie

Może­my uru­chomić WiFi na urządze­niu iOS podłączyć się przez air­port do naszego RPI i streamować muzykę na nasz sprzęt audio.

sudo /etc/init.d/shairport start