Archiwa tagu: komputer

Raspberry Pi w służbie cyfrowego Kowalskiego

 

Co to jest Raspberry Pi

Jest to kom­put­er, wielkoś­cią nieco przekracza­ją­cy wymi­ary kar­ty kredy­towej ( patrz zdję­cie )

Raspberry Pi 2B
Rasp­ber­ry Pi 2 B

Para­me­try wer­sji drugiej , o której będę tutaj będę pisał:

 • czterordzeniowy pro­ce­sor ARM Cor­tex-A7 tak­towany częs­totli­woś­cią 900Mhz
 • 1GB pamię­ci oper­a­cyjnej
 • 4 porty USB
 • 40 pinów GPIO
 • port HDMI
 • Kartę sieciową
 • 3.5mm wyjś­cie słuchawkowe
 • Inter­fe­js do podłączenia kamery (CSI)
 • Inter­fe­js do podłączenia wyświ­et­lacza (DSI)
 • gni­az­do na kartę Micro SD
 • rdzeń do obsłu­gi grafi­ki 0 Video­Core IV ( podob­ny do tych z tele­fonów komórkowych ( Nokia 808, mod­ele Sam­sun­ga serii Galaxy )

Warto nim zain­tere­sować jed­nos­t­ki eduku­jące młodych adep­tów sztu­ki pro­gramowa­nia z uwa­gi na duże walo­ry eduka­cyjne oraz niską cenę.

Ja od około roku rozpocząłem wyko­rzysty­wanie plat­formy Rasp­ber­ry Pi ( rpi ) do różnych celów, na początku było to wyko­rzys­tanie kom­put­er­ka na cele domowego cen­trum mul­ti­me­di­al­nego, następ­nie stacji mon­i­toringu domowego, aż w końcu jako ser­w­era VPN w celu zdal­nego dostępu do danych zna­j­du­ją­cych się w mojej domowej sieci ( pry­wat­na chmur­ka ).

Możli­woś­ci rpi ma spore – ogranicza­my się jedynie wyobraźnią, no i mocą obliczeniową. Moż­na go stosować w celu automatyza­cji pewnych czyn­noś­ci, zbu­dowa­niu przenośnych kon­soli do gier, czy innych ciekawych pro­jek­tów DIY. Przykłady moż­na znaleźć na life­hack­erze, czy rodz­imym ser­wisie majsterkowo.pl .

Centrum multimedialne

Wyko­nanie cen­trum mul­ti­me­di­al­nego z raps­ber­ry Pi jest prostą czyn­noś­cią wystar­czy wybrać jedynie dys­try­bucję, która jest pros­ta w obsłudze, pobrać obraz, prze­nieść go na kartę pamię­ci i uru­chomić rpi z kartą na pokładzie.

Dys­try­buc­ja, której uży­wam na cele odt­warza­nia mul­ti­mediów to Open­ELEC

Wkrótce przy­go­tu­ję małą prezen­tację wideo w jaki sposób to wykon­ać.

Monitoring domowy

Jak wcześniej napisałem rpi dys­ponu­je inter­fe­jsem do podłączenia kamery. Kamer do rpi jest kil­ka, do wyboru w zależnoś­ci od potrzeb:

 • cam­era HD — najprost­sza kamer­ka HD mogą­ca nagry­wać filmy jak i wykony­wać zdję­cia, pole widzenia 72.4 °
 • cam­era HD noIR — kam­era nie posi­ada­ją­ca fil­tracji światła pod­cz­er­wonego — znakomi­cie nada­je się do mon­i­toringu ciem­nych pomieszczeń, pozostałe para­me­try podob­nie jak w przy­pad­ku mod­elu wyżej
 • cam­era HD B — z więk­szym niż poprzed­ni­cy polem widzenia (75,7°) oraz zmi­en­ną ogniskową
 • cam­era HD night vision E — ma wbu­dowane mod­uły IR umożli­wia­jące nagry­wanie w nocy — ma pole widzenia takie jak Cam­era HD
 • cam­era HD F — jas­ny 1.8 obiek­tyw ze zmi­en­ną ogniskową, więk­sze pole widzenia plus mod­uły IR
 •  cam­era HD F — sze­ro­ki kąt widzenia 160°
 • cam­era HD G —  z sze­rokokąt­nym obiek­ty­wem daje nam widoczność 160°

Wybór mamy więc pozosta­je kon­fig­u­rac­ja mon­i­toringu. O tym więcej w przyszłej instrukcji wideo.