Archiwa tagu: mac

ukryte pliki — jak zobaczyć — Mac OS

Jak zobaczyć ukryte pliki za pomocą terminala?

Kiedy chce­my mieć pełny wgląd do naszych plików w sys­temie Mac OS X może­my wyko­rzys­tać aplikację ter­mi­nala. To pro­gram, którego uży­wa­ją admin­is­tra­torzy, aby zajrzeć niczym mechanik samo­chodowy pod maskę sys­te­mu.

Aby urchomić ter­mi­nal wybier­amy w Find­erze ( Idź -> narzędzia -> wybier­amy aplikację Ter­mi­nal )

mac OS
uruchami­an­ie ter­mi­nala

Po uru­chomie­niu się ter­mi­nala wklej poniższe komendy i zatwierdź klaw­iszem Return

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files YES

 kil­lall Find­er

Okno Find­era powin­no zniknąć i pojaw­ić się spowrotem. Kiedy pojawi się będzie wyświ­et­lał ukryte pli­ki. Pier­wsza komen­da zmienia ustaw­ie­nie Find­era odpowiedzialne za pokazy­wanie plików, dru­ga zamy­ka pro­ces Find­era.

Jak przywrócić ustawienia: ukryć ukryte pliki za pomocą terminala.

Powrót do ustaw­ień to drob­nos­t­ka, uży­wamy tych samych komend, przy czym w pier­wszej komendy pisze­my ‘NO’:

defaults write com.apple.finder AppleShowAll­Files NO

kil­lall Find­er

Odkryte pli­ki znikną znowu.