Archiwa tagu: #muzykazglosnika

Raspberry Pi -DIY streaming muzyki z Iphone do audio przez WiFi

Rasp­ber­ry Pi to mały kom­put­er wielkoś­ci pudeł­ka zapałek sztor­mowych. Jak tylko dowiedzi­ałem się o jego ist­nie­niu , zaprag­nąłem go mieć, na początku zupełnie nie wiedzi­ałem po co, a jed­nak w głowie kłębiło się trochę ciekawych pomysłów. Pier­wszym (i oczy­wistym ) pomysłem na wyko­rzys­tanie Rasp­ber­ry Pi było oczy­wiś­cie uży­cie go jako odt­warza­cza mul­ti­me­di­al­nego. Jed­nak ten pomysł to tylko początek przy­gody z RPI. Kole­jny jaki przyszedł mi do głowy to wyko­rzys­tanie go jako remote music play­er.

Ele­men­ty, które będą potrzeb­ne:

  • RPI z zain­stalowanym Raspi­anem
  • kabel audio ( jack — jack )
  • samodziel­ny głośnik np ( cre­ative D200 ), wzmac­ni­acz z podłąc­zony­mi głośnika­mi
  • kar­ta dźwiękowa USB ( opcjon­al­nie ) — jeśli chce­my uniknąć zakłóceń, które generu­je wbu­dowana kar­ta dźwiękowa RPI

Więc jeśli masz to co powyżej wymienione i nie obaw­iasz się dłubać w ter­mi­nalu ( poprowadzę cię nie ma obaw ) to zapraszam do wdroże­nia tego rozwiąza­nia. Będziemy kon­fig­urować shair­port — usługę,  którą dzię­ki otwartej społecznoś­ci może­my wyko­rzysty­wać oraz skon­fig­u­ru­je­my drugą kartę dźwiękową tak, aby była ona domyśl­na.

1. Aktualizacja Raspiana

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Instalacja potrzebnych pakietów do konfiguracji shairport

( wkle­jamy całość w okno ter­mi­nala )
sudo apt-get install git libao-dev lib­ssl-dev libcrypt-openssl-rsa-perl libio-sock­et-inet6-perl lib­www-perl avahi-utils lib­mod­ule-build-perl libasound2-dev libpulse-dev

3. Instalacja Perl Net-SDP

git clone https://github.com/njh/perl-net-sdp.git perl-net-sdp
cd perl-net-sdp
perl-net-sdp $ perl Build.PL
perl-net-sdp $ sudo ./Build
perl-net-sdp $ sudo ./Build test
perl-net-sdp $ sudo ./Build install
perl-net-sdp $ cd ..

4. Kompilacja i instalacja pakietu Shairport

git clone https://github.com/abrasive/shairport.git
 cd shair­port
 ./configure
Con­fig­ur­ing Shair­port
OpenSSL found
libao found
PulseAu­dio found
ALSA found
Avahi client found
getopt.h found
CFLAGS: -D_REENTRANT -I/usr/include/alsa -D_REENTRANT
LDFLAGS: -lm -lpthread -lssl -lcryp­to -lao -lpulse-sim­ple -lpulse -lasound -lavahi-com­mon -lavahi-client
Con­fig­ure suc­cess­ful. You may now build with ‘make’
 $ make
 $ sudo make install
 $ sudo cp scripts/debian/init.d/shairport /etc/init.d/shairport
 $ cd /etc/init.d
 $ sudo chmod a+x shair­port
 $ sudo update-rc.d shair­port defaults
 $ sudo user­add -g audio shair­port # add shair­port user, then add user to audio group

nazy­wamy swo­ją mal­inę

sudo nano shair­port

szuka­mi AP_NAME i wpisu­je­my nazwę wedle uzna­nia np.:
AP_NAME=MalinaHiFi

5. Uruchomienie

Może­my uru­chomić WiFi na urządze­niu iOS podłączyć się przez air­port do naszego RPI i streamować muzykę na nasz sprzęt audio.

sudo /etc/init.d/shairport start