Archiwa tagu: porady

Raspberry Pi w służbie cyfrowego Kowalskiego

 

Co to jest Raspberry Pi

Jest to kom­put­er, wielkoś­cią nieco przekracza­ją­cy wymi­ary kar­ty kredy­towej ( patrz zdję­cie )

Raspberry Pi 2B
Rasp­ber­ry Pi 2 B

Para­me­try wer­sji drugiej , o której będę tutaj będę pisał:

 • czterordzeniowy pro­ce­sor ARM Cor­tex-A7 tak­towany częs­totli­woś­cią 900Mhz
 • 1GB pamię­ci oper­a­cyjnej
 • 4 porty USB
 • 40 pinów GPIO
 • port HDMI
 • Kartę sieciową
 • 3.5mm wyjś­cie słuchawkowe
 • Inter­fe­js do podłączenia kamery (CSI)
 • Inter­fe­js do podłączenia wyświ­et­lacza (DSI)
 • gni­az­do na kartę Micro SD
 • rdzeń do obsłu­gi grafi­ki 0 Video­Core IV ( podob­ny do tych z tele­fonów komórkowych ( Nokia 808, mod­ele Sam­sun­ga serii Galaxy )

Warto nim zain­tere­sować jed­nos­t­ki eduku­jące młodych adep­tów sztu­ki pro­gramowa­nia z uwa­gi na duże walo­ry eduka­cyjne oraz niską cenę.

Ja od około roku rozpocząłem wyko­rzysty­wanie plat­formy Rasp­ber­ry Pi ( rpi ) do różnych celów, na początku było to wyko­rzys­tanie kom­put­er­ka na cele domowego cen­trum mul­ti­me­di­al­nego, następ­nie stacji mon­i­toringu domowego, aż w końcu jako ser­w­era VPN w celu zdal­nego dostępu do danych zna­j­du­ją­cych się w mojej domowej sieci ( pry­wat­na chmur­ka ).

Możli­woś­ci rpi ma spore – ogranicza­my się jedynie wyobraźnią, no i mocą obliczeniową. Moż­na go stosować w celu automatyza­cji pewnych czyn­noś­ci, zbu­dowa­niu przenośnych kon­soli do gier, czy innych ciekawych pro­jek­tów DIY. Przykłady moż­na znaleźć na life­hack­erze, czy rodz­imym ser­wisie majsterkowo.pl .

Centrum multimedialne

Wyko­nanie cen­trum mul­ti­me­di­al­nego z raps­ber­ry Pi jest prostą czyn­noś­cią wystar­czy wybrać jedynie dys­try­bucję, która jest pros­ta w obsłudze, pobrać obraz, prze­nieść go na kartę pamię­ci i uru­chomić rpi z kartą na pokładzie.

Dys­try­buc­ja, której uży­wam na cele odt­warza­nia mul­ti­mediów to Open­ELEC

Wkrótce przy­go­tu­ję małą prezen­tację wideo w jaki sposób to wykon­ać.

Monitoring domowy

Jak wcześniej napisałem rpi dys­ponu­je inter­fe­jsem do podłączenia kamery. Kamer do rpi jest kil­ka, do wyboru w zależnoś­ci od potrzeb:

 • cam­era HD — najprost­sza kamer­ka HD mogą­ca nagry­wać filmy jak i wykony­wać zdję­cia, pole widzenia 72.4 °
 • cam­era HD noIR — kam­era nie posi­ada­ją­ca fil­tracji światła pod­cz­er­wonego — znakomi­cie nada­je się do mon­i­toringu ciem­nych pomieszczeń, pozostałe para­me­try podob­nie jak w przy­pad­ku mod­elu wyżej
 • cam­era HD B — z więk­szym niż poprzed­ni­cy polem widzenia (75,7°) oraz zmi­en­ną ogniskową
 • cam­era HD night vision E — ma wbu­dowane mod­uły IR umożli­wia­jące nagry­wanie w nocy — ma pole widzenia takie jak Cam­era HD
 • cam­era HD F — jas­ny 1.8 obiek­tyw ze zmi­en­ną ogniskową, więk­sze pole widzenia plus mod­uły IR
 •  cam­era HD F — sze­ro­ki kąt widzenia 160°
 • cam­era HD G —  z sze­rokokąt­nym obiek­ty­wem daje nam widoczność 160°

Wybór mamy więc pozosta­je kon­fig­u­rac­ja mon­i­toringu. O tym więcej w przyszłej instrukcji wideo.

Wypróbowane sposoby na czkawkę

Tem­atem prze­wod­nim jest czkawka, z racji, że moja cór­ka cza­sem łapie czkawkę i nie potrafi się jeszcze sama jej pozbyć, udało mi się przetestować na niej ( na sobie również ) kil­ka sposobów na niekon­trolowane skór­cze przepony zwane potocznie czkawką.

1. Zakryj usta i nos

Zakry­wanie nosa i ust  naszy­mi dłoń­mi i jed­noczesne odd­y­chanie przez kilka­naś­cie sekund.  Ulgę przyniesie nam stężony dwut­lenek węgla gro­madzą­cy się między dłoń­mi.

2. Zatkaj uszy

na około min­utę lub przy­ciśnij miękkie miejsce za płatka­mi uszny­mi u pod­stawy cza­sz­ki. Tym sposobem wysyłamy syg­nał “odpoczy­wamy” przez nerw który jest połąc­zony z przeponą

3. Wys­taw swój język ( kiedy nikt nie patrzy 😉 

Tu najlepiej jest namówić dziecko :). Ćwicze­nie jest wykony­wane przez aktorów i śpiewaków, aby sty­mu­lować struny głosowe. To powodu­je płyn­niejszy odd­ech i stłu­mie­nie skur­czy przepony. Co za tym idzie elim­i­nac­ja

4. Wyp­ij wodę 

Meto­da stara jak świat i również skutecz­na. Pije­my szy­bko szk­lankę wody bez odd­y­cha­nia. Skór­cze przełyku przesła­ni­a­ją to co dzieje się z przeponę i mamy 1:0 dla przełyku.

5. Odwróć uwagę

Wciśnij kciuk w środek dłoni, im moc­niej tym lep­iej. Ból odwraca uwagę układu ner­wowego od czkaw­ki i w ten sposób możesz się jej pozbyć. Tego sposobu nie próbowałem na córce, ale u mnie zadzi­ałało parę razy,  później trochę boli ręka więc częs­to tej metody nie uży­wam.

 

Dwie rzeczy, których nie powinno się mówić dzieciom

Siedzi­ałem ze swo­ją młodą ostat­ni tydzień,  mło­da jako typowy przed­staw­iciel przed­szko­laków — cho­ra na ospę, wiado­mo wiek wczesno­przed­szkol­ny itata jego obow­iązkowe choro­by. Mój dzień wyglą­dał następu­ją­co: wstać, zro­bić śni­adanie, dać lekarst­wo, wys­marować bąble, pobaw­ić się z córką/dać jej kred­ki i niech rysu­je, dać drugie śni­adanie, pooglą­dać baj­ki, położyć spać ( jak się uda ), oga­r­nąć coś na obi­ad, pobaw­ić się z młodą ( klocki/ rysowanie/ malowanie/ klejenie/ chowanego/ baj­ki ),  zapo­danie owoców i z wywies­zonym jęzorem oczeki­wanie na nade­jś­cie super­mamy, która wspo­może wykońc­zonego tatę i prze­jmie ster. A ja mógłbym wygod­nie się jeb­nąć na sofę, by wykon­ać popołud­niową drzemkę.

Pod­czas tego tygod­niowego mara­tonu, który był jed­nocześnie kole­jny­mi następu­ją­cy­mi po sobie dni­a­mi świs­ta­ka, po raz kole­jny doceniłem pracę mam i pań przed­szkolanek, które są bardziej cier­pli­we  i mają lep­sze przełoże­nie na dzieci niż zagu­biony ojciec ( cho­ci­aż zabawy wymyślam chy­ba lep­sze, wiado­mo kid4life ;). Dobra będę już dopły­wał do brzegu… przez ten cięż­ki czas nauczyłem się, by nie mówić do dziec­ka dwóch rzeczy.

Pier­wszą z nich jest zwrot “Przes­tań” — oczy­wistą oczy­wis­toś­cią jest, że mło­da nie wie, co ma przes­tać robić ( wrzeszczeć, mal­ować po stole, kopać w krzesło? ) zde­cy­dowanie lep­szym będzie pre­cyzyjniejsze wyartykułowanie naszego komu­nikatu — przes­tań krzy­czeć, mal­ować, kopać pana… what­ev­er. Nieste­ty parę razy zła­pałem się na tym, że wściekałem się, że nieskutecznie komu­niku­ję i powodu­ję frus­trację swo­ją i młodej.

Dru­ga sprawa to wyraże­nie “Bądź grzecz­na” — ta sama  melo­dia co poprzed­nio, prob­le­my dzieci z rzec­zowym myśle­niem, nie do koń­ca wiado­mo jak wyglą­da grzecz­na dziew­czyn­ka, dla każdego może to być coś trochę innego. Jako, że młokosy cią­gle się uczą nie moż­na mieć pre­ten­sji, że nie wiedzą o co bie­ga. Na pytanie, czy będziesz grzecz­na, mło­da odpowiadała tak, by za min­utę robić coś zupełnie niez­god­nego z deklaracją. Oczy­wiś­cie rodz­ic nakrę­ca się i pow­sta­je zwar­cie na linii dziecko-tata. RADA: Znów uży­wamy dokład­niejszego określe­nia — mów ciszej,  nie prz­ery­waj dorosłym i tym podob­ne cel­niejsze zwroty.

OK

Plus, że tydzień w domu spowodował niez­naczne, ale jed­nak zwol­nie­nie tem­pa. Dużo jeszcze jest do nau­ki dla taty, jeśli chodzi o obsługę dziec­ka. Ter­az popi­jam Jager­meis­ter­ka i relak­su­je się dum­nie przy klaw­iaturze. Pamię­ta­j­cie — dzieci lubią konkret.